نویسنده : ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٥

آموخته ام ...

 

ـ آموخته ام: بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم.
ـ آموخته ام : که دانش خود را به دیگران آموزش دهم و دانش دیگران را بیاموزم بنابراین علم خود را انفاق کرده ام و آنچه را نمی دانم آموخته ام
ـ آموخته ام : پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم. آموخته ام : همیشه فردی خوش بین باقی بمانم. چرا که زندگی و موهبتهای آنرا دوست دارم.
ـ آموخته ام : اگرچه از هر چیزی بهترینش را ندارم، ولی از هر چیز که دارم بهترین استفاده را می کنم.
ـ آموخته ام : لبخند ارزانترین راهی است ک می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.
ـ آموخته ام : آنچه امروز در دست دارم، ممکن است آرزوی فرداهایم باشد.
ـ آموخته ام : زندگی مثل یک نقاشی است، با این تفاوت که در آن از پاک کردن خبری نیست.
ـ آموخته ام :که هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.